HZC ledenraadpleging inzake Pensioenakkoord

11/06/2019

Op 5 juni heeft de Sociaal Economische Raad (SER) het pensioenakkoord gepresenteerd. Vakvereniging Het Zwarte Corps (HZC) is via de VCP vertegenwoordigd in de SER. De hoofdlijnen van de reactie van de VCP  kun je in dit bericht lezen.

 

De afgevaardigden van de Algemene Vergadering worden in een speciale bijeenkomst gedetailleerd geïnformeerd over het akkoord.

 

Leden van HZC krijgen de gelegenheid om zich uit te spreken over het akkoord. Dit gebeurt via een advies uitvraag. Wij zijn ons bewust van het feit dat uitleg van het pensioenakkoord complex en soms moeilijk te lezen is, daarom hieronder weergegeven een overzicht van belangrijkste punten die na langdurig onderhandelen bereikt zijn.

Leden kunnen hun advies uitbrengen tot uiterlijk maandag 17 juni 12.00 uur. Na deze ledenraadpleging neemt uiteindelijk het Hoofdbestuur een definitief besluit.

 

AOW-leeftijd bevriest voorlopig

De huidige AOW-leeftijd van 66 jaar en 4 maanden gaat tot en met 2021 niet omhoog. Daarna stijgt de AOW-leeftijd wel, maar langzamer dan nu het geval is. 

De huidige koppeling aan de stijging van de levensverwachting wordt losgelaten. Een jaar stijging van de levensverwachting betekent niet meer automatisch ook een jaar langer werken. Maar een jaar langer leven zal neerkomen op 8 maanden langer werken.

 

 

Eerder stoppen kan weer

Het wordt mogelijk om 3 jaar voor de AOW-leeftijd te stoppen met werken zonder dat de werkgever daarvoor een boete hoeft te betalen. Hierdoor ontstaan op sector- en bedrijfsniveau extra mogelijkheden om eerder te stoppen met werken. Zeker voor mensen met een lager inkomen, niet zelden met een zwaar beroep waardoor lang doorwerken niet is vol te houden, is dit een belangrijke afspraak. Hiervoor moeten afspraken worden gemaakt (collectief of individueel) met de werkgever(s).

 

 

Veel minder kans op kortingen op de pensioenen

Voor volgend jaar dreigden kortingen op pensioenuitkeringen en pensioenopbouw van miljoenen gepensioneerden en werkenden. Afgesproken is dat deze korting niet meer nodig is als het pensioenfonds een dekkingsgraad heeft van 100 of meer. Dit geldt momenteel voor de overgrote meerderheid van de fondsen. Hiermee wordt de kans op korten veel kleiner en zullen de kortingen beperkter zijn.

 

 

Pensioenopbouw verandert

Voorheen betaalden jongere werknemers voor oudere. De betaalde premie voor jongeren en ouderen wordt nu gelijk en is voor de eigen pensioenopbouw. Ouderen worden volgens het nu gesloten akkoord wel gecompenseerd.  Voordat deze nieuwe regeling wordt ingevoerd, gaat een stuurgroep met daarin overheid en sociale partners onder meer toetsen of deze compensatie kan.

 

 

Waarom al deze moeite?

Met het maken van deze afspraken hebben partijen kunnen regelen dat pensioenen niet onnodig worden verlaagd. En zelfs weer kunnen worden verhoogd. Jongeren kunnen weer voldoende pensioen opbouwen. Voor die vraagstukken hebben we nu antwoorden gevonden.

 

 

Onderzoek naar AOW na 45 dienstjaren

Werkgevers, vakbonden en kabinet onderzoeken samen of de AOW-leeftijd in de toekomst gekoppeld kan worden aan 45 dienstjaren. Dit is vooral belangrijk voor de mensen die al heel jong zijn begonnen met werken.

Wij hopen u hiermede een beeld geschetst te hebben over punten uit dit akkoord en wat dit akkoord voor u kan betekenen.

Leden die een advies willen uitbrengen kunnen dit doen vóór maandag 17 juni 12.00 uur via hzcadvies@hzc.nl

 

Met vriendelijke groet,

 

Vakvereniging Het Zwarte Corps

 

René van der Steen

Voorzitter