UPDATE INZAKE PENSIOENAKKOORD: persbericht VCP en ledenraadpleging

07/06/2019

Op 5 juni heeft de Sociaal Economische Raad (SER) het pensioenakkoord gepresenteerd. Vakvereniging Het Zwarte Corps ( HZC) is via de VCP vertegenwoordigd in de SER. De hoofdlijnen van de reactie van de VCP  kun je in dit bericht lezen.

Leden van HZC krijgen de gelegenheid om zich uit te spreken over het akkoord. Dit gebeurt via een advies uitvraag. De afgevaardigden van de Algemene Vergadering worden in een speciale bijeenkomst gedetailleerd geïnformeerd over het akkoord. De leden zullen uiterlijk woensdag (per mail) of donderdag (per post) nog een overzicht ontvangen van wat we in de onderhandelingen bereikt hebben. Leden kunnen hun advies uitbrengen tot uiterlijk maandag 17 juni 12.00 uur. Leden van HZC ontvangen nog nader bericht  hoe zij hun advies kunnen uitbrengen. Na deze ledenraadpleging neemt uiteindelijk het Hoofdbestuur een definitief besluit.

 

Hoofdlijnen uit het persbericht van VCP over het pensioenakkoord: Voldoende waarborgen op verdere uitwerking
De Vakcentrale voor Professionals (VCP) is blij dat er na jaren van onderhandelen een totaalpakket aan maatregelen over AOW en pensioenen tot stand is gekomen. Met name de losse eindjes in het pensioencontract en de compensatie voor de afschaffing van de doorsneesystematiek lagen voor de VCP zwaar. “Wij realiseren ons dat een solide uitwerkingsproces nu het meest haalbare is gegeven de ingenomen posities”, aldus VCP-voorzitter Nic van Holstein.


Afspraken
De onderhandelingen werden afgelopen maandag formeel hervat, na het mislukken van het overleg in november. Het voorstel dat toen op tafel lag, was voor de vakbonden onvoldoende. Nu is duidelijk hoe we met elkaar de uitwerking op gaan pakken en zijn er belangrijke afspraken gemaakt op het gebied van onder andere de AOW en de zware beroepen. “Dit is een onderhandelingsresultaat waarmee we nu naar onze achterban gaan. De uiteindelijke stem ligt daar”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein.


Basis voor verdere uitwerking
Volgens de VCP vormt het principeakkoord een basis voor een toekomstbestendig pensioenstelsel, dat beter past bij de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt en perspectief biedt op behoud van koopkracht. “We zijn erin geslaagd een aantal heldere doelen te formuleren waaraan het stelsel moet voldoen, en dat is winst”, zegt VCP-voorzitter Nic van Holstein. “We zullen bij de uitwerking er nadrukkelijk scherp en kritisch op blijven sturen dat de doelen, zoals in het ontwerpadvies genoemd, worden gerealiseerd.”


Vastomlijnde doelen
Belangrijke uitkomst van de onderhandelingen is dat het stelsel niet mag leiden tot een slechter pensioen. Verder is afgesproken dat deelnemers compensatie moeten krijgen voor afschaffing van de doorsneeopbouw, simpeler gezegd: geen pech- en gelukgeneraties. “Daarmee behouden we de solidariteit tussen generaties.  Er komt eerder perspectief op een koopkrachtig pensioen voor werknemers en gepensioneerden. Voor de VCP zijn dit altijd belangrijke punten  geweest in de onderhandelingen voor een nieuw stelsel.”


Stuurgroep
Een speciale stuurgroep waarin ook de VCP zit, zal in de gaten houden of deze doelen daadwerkelijk gerealiseerd worden. “Op die manier zijn we in staat om te beoordelen of de voortgang in lijn is met wat we met zijn allen hebben afgesproken.” Deze doelen stonden ook aan de basis van het voorstel dat de VCP onlangs zelf naar buiten bracht.


Nieuw stelsel
Het nieuwe stelsel waarover binnen de SER is onderhandeld, is solidair en kent collectieve risicodeling. Allereerst wordt de afgesproken pensioendoelstelling vastgelegd waaruit een premie volgt die met werkgevers wordt afgesproken.  Het pensioenstelsel blijft uitgaan van een levenslange uitkering.