Reparatie WW en WGA voor werknemers Bouw & Infra

07/08/2018

Uitvoering derde WW-jaar komt op stoom 

 

De overheid heeft in 2016 aanpassingen doorgevoerd in de duur van deze uitkeringen. De vakcentrales waaronder ook de VCP waar vakvereniging Het Zwarte Corps bij is aangesloten hebben als antwoord op die aanpassingen afspraken gemaakt over de reparatie aan de cao-tafel. Die reparatie is vastgelegd door oprichting van de Stichting PAWW.

 

Met ingang van 1 september 2018 gaat de gerepareerde regelgeving in voor werknemers in de Bouw & Infra, de eerste partij met veel HZC-leden die een algemeen verbindend verklaarde cao speciaal voor dit doel heeft. De PAWW voorziet in een private (dus een niet door de overheid gesteunde) aanvullende uitkering die ingaat na afloop van je mogelijke wettelijke WW- of loongerelateerde arbeidsongeschiktheidsuitkering (WGA).

 

Wat wordt gerepareerd

De WW- en de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen (WGA) zijn nu anders opgebouwd. De periode dat je recht hebt op deze uitkeringen is korter geworden. Werk je langer dan 10 jaar, dan bouw je in plaats van een maand nog maar een halve maand op per gewerkt jaar. De maximale duur van de uitkeringen is 24 maanden geworden. Voorheen was dit 38 maanden. De PAWW repareert en verlengt die periode door een aanvullende verzekering voor werknemers. Dit geldt alleen als je uitkering pas ingegaan is nadat de cao is ingegaan. Voor de Bouw & Infra is dat dus 1 september 2018.

 

Hoe wordt vastgesteld of je recht hebt

De uitkeringsgerechtigde kan zich vanaf een maand voor de beëindiging van de wettelijke uitkering aanmelden op de site van Stichting PAWW. De Stichting vraagt dan gegevens op bij het UWV en eventueel nog aanvullende gegevens bij de uitkeringsgerechtigde. Op basis daarvan beoordeelt de Stichting PAWW of je recht hebt. Dat kost tijd, zorg dus dat je op tijd een aanvraag indient! Vanzelfsprekend kan HZC je daarbij helpen. Neem daarover contact op met de servicedesk of met je rayonbestuurder.

 

Hoe staat het in andere sectoren met veel HZC-leden

In veel sectoren wordt er hard gewerkt om ook snel een aparte cao voor reparatie van WW en WGA af te sluiten. Voor de cao Railinfrastructuur ligt nu samen met andere partijen een cao ter visie bij het ministerie. Daar kan op niet al te lange termijn duidelijkheid verwacht worden. Partijen in de LEO-cao hebben overeenstemming bereikt, maar hebben die nog niet samen met andere landbouwpartijen aan het ministerie voorgelegd. In andere voor HZC belangrijke sectoren is op dit moment nog geen overeenstemming bereikt. HZC zal jullie regelmatig op de hoogte houden van de vorderingen in de verschillende sectoren.

 

Wie betaalt de reparatie

Werknemers- en werkgeversorganisaties zijn overeengekomen dat werknemers de PAWW-bijdrage betalen. Jouw werkgever is verantwoordelijk voor afdracht van jouw bijdrage aan Stichting PAWW. De stichting beheert de kas en verzorgt de uitkeringen.

 

Wat gaat het kosten

De bijdrage voor de PAWW houdt de werkgever maandelijks met ingang van 1 september 2018 in op jouw brutoloon. Welke financiële gevolgen de PAWW precies voor jou heeft, hangt af van een aantal factoren. Op dit moment is dat voor de meeste mensen minder dan € 5 netto in de maand.