Beëindiging restant WW-uitkering

18/12/2017

Met de Wet Werk en Zekerheid is in de Werkloosheidswet (WW) per 1 juli 2015 een systeem van inkomstenverrekening ingevoerd.

 

Voor 1 juli 2015 waren er twee verschillen regelingen qua inkomstenverrekening. In het eerste jaar van werkloosheid was er sprake van urenverrekening. Dit hield in dat als iemand na werkhervatting vanuit de WW minder dan 5 uur werkloos bleef, zijn WW-uitkering geheel werd beëindigd, ook al ging iemand per uur minder verdienen dan de hoogte van de WW-uitkering. Stel: iemand had een baan van 40 uur per week en hij werd werkloos, dan kreeg hij een WW-uitkering van 40 uur per week. Vond hij vervolgens een nieuwe baan voor 36 uur per week tegen een lager loon, dan bleef hij dus voor slechts 4 uur werkloos. Omdat dit minder dan 5 uur was, werd de WW-uitkering geheel beëindigd. Als men echter na een tijdje opnieuw werkloos werd en geen nieuw recht op WW-uitkering had opgebouwd, herleefde deze oude WW-uitkering weer voor het nog resterende deel.

 

Na het eerste jaar van werkloosheid veranderde de regeling. Daarna werd het een inkomstenaftrek. In deze regeling mochten werklozen 30% van de inkomsten houden, de overige 70% trok UWV van de WW-uitkering af. De WW-uitkering stopte pas indien de werkloze per week meer dan 125% verdiende van de WW-uitkering per week.

 

Omdat de politiek vond dat van deze urenverrekening geen positieve prikkel uitging om werk te aanvaarden - als het loon te laag was, verkoos men er vaak voor liever in de WW te blijven - is de inkomstenverrekening ingevoerd. Onder de systematiek van de inkomstenverrekening, behoudt men een klein stukje WW-uitkering, als men vanuit de WW een baan aanneemt voor hetzelfde aantal uren, maar tegen een lager loon dan 87,5% van de WW-uitkering. De WW-uitkering wordt dan dus niet meer geheel beëindigd, zoals bij de urenverrekening, maar blijft als restantuitkering doorlopen ter aanvulling van het lagere loon. Nu deze WW-uitkering als restantuitkering doorloopt, moet de werknemer blijven solliciteren, ook al heeft hij dus een nieuwe baan. Hij moet blijven solliciteren naar een baan, waardoor hij wel volledig uit de WW kan. Bovendien heeft deze restantuitkering invloed op het bereiken van de maximale duur. Omdat de WW-uitkering blijft doorlopen, zij het voor een heel klein stukje, bereikt men toch op een gegeven moment de einddatum. Dit zijn weer ongewenste effecten van de inkomstenverrekening. Veel mensen willen vanwege deze doorlopende sollicitatieplicht en het eerder bereiken van de maximale duur, deze restant WW-uitkering stop zetten, maar dat is tot nu toe wettelijk gezien niet mogelijk.

 

Gelukkig heeft dit de aandacht van de politiek. Naar het zich nu laat aanzien, komt er per 1 april 2018 een aanpassing, welke inhoudt dat de WW-gerechtigde bij werkhervatting tegen een lager loon de keuze krijgt om de WW-uitkering te beëindigen of om deze als restant WW-uitkering te laten doorlopen. Voor deze keuze zal naar meerdere factoren gekeken moeten worden, zoals de financiële consequenties voor de betrokkene en de bereidheid om zich in te spannen ander werk te vinden. Als iemand er voor kiest zijn WW-uitkering te beëindigen, blijft het restant WW-uitkering in tact en kan dit herleven binnen de daarvoor geldende termijn. Waarschijnlijk wordt deze termijn 6 maanden.

 

Wij volgen bij Vakvereniging Het Zwarte Corps met grote belangstelling of deze aanpassing doorgaat en zo ja, hoe deze er precies uit komt te zien. We houden u op de hoogte.