Wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen aangenomen

15/12/2017

Het wetsvoorstel waardeoverdracht klein pensioen is aangenomen. Het wetvoorstel leidt tot betere en overzichtelijke pensioenen voor deelnemers en vereenvoudiging van de uitvoering. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 12 december jl. afgedaan als hamerstuk. De Tweede Kamer had op 21 november jl. al ingestemd met het wetsvoorstel. De Pensioenfederatie is verheugd dat er in beide Kamers brede steun is voor dit wetsvoorstel.

 

Het wetsvoorstel zal nog niet per 1 januari 2018 in werking treden, omdat er eerst nog een refendabele periode moet worden aangehouden van acht weken. Verder zal het wetsvoorstel gefaseerd in werking treden. De bepalingen omtrent automatische waardeoverdracht worden van kracht op 1 januari 2019, zodat de sector en Pensioenregister de tijd hebben om zich daarop voor te bereiden. Ook de bepalingen omtrent het laten vervallen van hele kleine pensioenen, kleiner van 2 euro bruto per jaar, worden pas op 1 januari 2019 van kracht. Minister Koolmees wil deelnemers met hele kleine pensioenen in 2018 nog de kans bieden een verzoek te doen tot afkoop of waardeoverdracht.

 

SZW werkt momenteel nog aan de uitwerking van de lagere regelgeving, waarin het proces van de automatische waardeoverdracht en de communicatieverplichtingen nader worden uitgewerkt. In de Koepelwerkgroep Waardeoverdracht klein pensioen werken het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie en SZW nauw samen aan de nadere uitwerking van dit proces. Doel is te komen tot een eenvoudig en kostenefficiënt proces. Meer informatie over de inrichting van het proces zal begin 2018 bekend worden gemaakt.

 

Bron: Pensioenfederatie