Verplicht overwerk bouwplaatswerknemers - Art. 28 Cao Bouw

Lees ook de nieuwsbrief van 19 oktober 2012:  Belangrijk nieuws voor HZC leden werkzaam onder de cao Bouw

 

Cao Bouw 2012, Art. 28: Verplicht overwerk bouwplaatswerknemers


De regeling om verplicht overwerk in te zetten voor discontinuïteit is in de cao ingaande 2012 uitgebreid. In de huidige cao kan de bouwplaatswerknemer van tenminste 18 jaar oud met een volledig dienstverband gedurende maximaal 26 weken per jaar, ten behoeve van de opvang van discontinuïteit in de bedrijfsvoering, worden verplicht om 80 opname-uren per kalenderjaar op te bouwen door middel van verplicht overwerk en/of reisuren. Hierbij gelden de volgende verplichtingen:

  • overwerk vindt altijd plaats in eenheden van minstens een uur
  • de werknemer kan worden verplicht tot maximaal drie overuren per week en maximaal 64 overuren per jaar.
  • de overwerkuren worden gewaardeerd met de overwerkvergoeding volgens art. 30 (25% of meer overwerktoeslag). Dit betekent dat tegenover 1 overwerkuur tenminste 1,25 opname-uur komt te staan.
  • per dag mag maximaal 13 uren worden besteed aan werk/overwerk, reistijd en pauze. Indien de optelling van werktijd, overwerktijd, reistijd en in Normregeling Arbeidstijden voorgeschreven pauze langer duurt als 13 uren, zal de arbeidstijd in zoverre worden ingekort. De in de arbeidstijd vallende reisuren zullen als arbeidsuren worden betaald.
  • werknemers kunnen, om aan de 80 uren te komen, ook reisuren inleggen. Tegenover 1 reisuur staat 0,75 opname-uur.

- Het saldo aan opname-uren dat als gevolg van deze opbouw is ontstaan moet binnen 9 maanden na afloop van het kwartaal waarin de reis- en overuren zijn gemaakt door de werkgever worden ingezet voor opvang van discontinuïteit en wel uitsluitend in hele dagen en uiterlijk veertien dagen voorafgaand aan de opname gemeld. Als de werkgever deze melding uiterlijk een week voorafgaande aan het opname wil kunnen doen ontvangt de werknemer op ieder opname-uur een toeslag van 15%. Let op, een kortere periode als een week voorafgaand aan het opname-moment plannen kan dus niet.


- Indien de werkgever de opname-uren wenst in te zetten, dient hij de werknemer schriftelijk te melden dat er sprake is van discontinuïteit en hoeveel opname-uren de werkgever op welk moment wenst in te zetten. Over de dagen waarin de werkgever opname-uren inzet, is hij geen loon meer verschuldigd want de werknemer wordt geacht hiervoor gebruik te maken van het bedrag dat op zijn Tijdspaarfonds (DO&R-rekening) is gestort.


- De werkgever is verplicht het vast overeengekomen loon over de overwerkuren en het garantieloon over de reisuren binnen 14 dagen na afloop van de loonbetalingsperiode waarin de uren zijn gemaakt, te storten in het Tijdspaarfonds op de DO & R-rekening (Discontinuiteit Overwerk- en Reisuren). Hiertoe is in het Tijdspaarfonds vanaf september 2012 een nieuwe regeling opgenomen.

 

De uitbetaling van DO&R wordt uitgevoerd door de vakorganisaties en door uitvoeringsorganisatie Cordares. Net als bij de vakantiedagen (VD) en de vakantietoeslag (VT) verlopen tussentijdse uitbetalingen DO&R via de vakorganisaties (HZC, CNV of FNV). Cordares verzorgt, naast de uitbetalingen VD en VT,  de collectieve uitbetalingen van het spaarsaldo DO&R.

Voor de diverse regelingen binnen het Tijdspaarfonds zijn nu drie aparte rekeningnummers beschikbaar, te weten voor VT, VD en DO & R.
Controleren of er voor u afgestort is door werkgever kunt u aan de hand van de bedragen op uw loonstrook:

  • op uw persoonlijke pagina via www.tijdspaarfondsbouw.nl (zichtbaar vanaf 1 januari 2013; 
  • op uw saldo-overzicht vanaf april 2013. 

Uw werkgever kan geen ontslagvergunning voor u aanvragen als u nog saldo heeft in het DO&R. Dit is niet van toepassing als er sprake is van ontslag op staande voet wegens dringende reden.
Uw werkgever is verantwoordelijk voor de stortingen in het Tijdspaarfonds. Als een storting niet op uw saldo overzicht voorkomt, dient u contact op te nemen met uw werkgever. Als de werkgever aangeeft dat er wel een storting heeft plaatsgevonden (en het gestorte bedrag is niet retour ontvangen) dan dient de werkgever contact op te nemen met Cordares. U kunt voor vragen over uw storting ook terecht bij de servicedesk.